Double Helix Water

Innehållsförteckning

Vad är “Double Helix Water”? 5
Så fungerar Double Helix Water 7
Hur hänger DNA och självläkning ihop? 9
Forskning 17
Omdömen 23
Guide för att använda “Double Helix Water” 25

Vad är “Double Helix Water”?
Double Helix Water är en relativt ny upptäckt inom vatten- och hälsoområdet. Upptäckten
används av tusentals läkare inom alternativmedicin och av individer för att förbättra såväl
välmående som hälsa. Produkten har lyckats öka i popularitet, till stor del, tack vare muntliga
rekommendationer.
För att på ett effektivt sätt definiera vad Double Helix Water är, kan vi lättast börja med att
berätta vad det inte är. Kanske känner du till Kangen water, strukturerat vatten och joniserat
vatten. Double Helix Water är ingetdera av dessa. Double Helix Water är inte processat på
något sätt utan finns naturligt.
Vatten kan anta gasform, vätskeform och fast form. I alla dessa faser är molekylstrukturen
oförändrad; endast avståndet mellan väte- och syreatomerna förändras. Före upptäckten av
stabila vattenansamlingar var den enda kända fasta formen av vatten is. För att skapa “en
stabil form av vatten” krävdes då temperaturer under fryspunkten.
Ny forskning hävdar motsatsen. Stabila mikroskopiska vattenpartiklar existerar och de kräver
inte minusgradiga temperaturer för att förbli stabila, utan förblir tillochmed stabila vid
temperatur som passerat kokpunkten. Därför kallas de stabila vattenansamlingar.
Stabila vattenansamlingar som flyter i en lösning dras till varandra, när tusentals stabila
vattenansamlingar slås samman i vatten skapar de dubbelhelixstrukturer som liknar DNA.
Därför kallas den här föreningen av stabila vattenansamlingar i ultrarent vatten Double Helix
Water.

Kanske funderar du över varför stabila vattenansamlingar inte upptäcktes tidigare. Faktum är att de
inte kunde ses utan atomkraftsmikroskopi, ett redskap som inte var tillgängligt för föregående
forskare. Double Helix Water är resultatet av upptäckten av stabila vattenansamlingar.
Samtida forskning vittnar om att stabila vattenansamlingar i Double Helix Water på något sätt
möjliggör uttryck för vissa gener. Det kan alltså hjälpa DNA:t att utföra det jobb som DNA:t var ämnat
att göra. Double Helix Water är troligen den mest naturliga produkten man någonsin funnit. Det
stärker liksom stödjer livet och smakar precis som vatten.

Så fungerar Double Helix Water
För att vidhålla hälsan behöver vi inte bara tackla obehag och sjukdomar från utsidan utan vi måste
också se kroppen från insidan och där lokalisera ursprungskällan till obehag. Vi behöver en förståelse
för människokroppen från insidan ut. Sjukdom är aldrig bara en avskild process eller dysfunktion. Det
är en följdeffekt – hela en patients liv, från genetik till diet och hur dessa faktorer tillsammans ger
upphov till vad vi benämner sjukdom. Lyckligtvis vet kroppen hur den återställer sig själv om vi tar bort
toxiner och ger kroppen de näringsämnen den behöver.

Börja vid grunden
Cellnivå och Double Helix Water
När en cell är i dålig form kan endast ett begränsat antal näringsämnen penetrera cellen och endast
en del av avfallet (toxiner) lämnar. Detta gör att cellen saknar nödvändiga näringsämnen samtidigt
som den bär på ett överflöd av gifter.
När en cell är hälsosam penetrerar alla nödvändiga näringsämnen cellen och allt avfall (toxiner)
lämnar cellen vilket håller den hälsosam och vid god funktion.
Ett cellmembrans uppgift är att skydda cellen från dess omgivning. Cellmembranet är till viss del
genomträngligt och kapabelt att reglera vad som får komma in respektive ut ur cellen.
Genomsläpplighetsförmågan beror huvudsakligen på membranets elektriska laddning och polaritet.
Den här välkända mekanismen äger rum i praktiskt taget varje biologisk cell. Om cellmembranets
spänning är för låg kommer cellen inte att fungera som den ska på grund av att cellens
genomsläpplighetsförmåga äventyras vilket resulterar i att en otillräcklig mängd näringsämnen kan
passera in genom cellväggarna, samtidigt som avfall hindras från att lämna cellen. Det här är
resulterar i en toxisk och ohälsosam cell.
Experiment som gjorts av fristående kliniker visar på att Double Helix Water normaliserar
cellemembranets strömpotential vilket i sin tur också medför normal cellfunktion. Normal cellfunktion
hjälper celler som är i dålig form att bli hälsosamma igen och att arbeta på sin optimala nivå.

HÄLSOSAMMA CELLER OCH GOD NÄRINGSTILLFÖRSEL
Näring är i fokus när vi pratar om kroppens cirka 73 triljoner celler som kräver ren luft, vatten och viktiga
näringsämnen. Diet är kroppens enda källa till de råmaterial den behöver för att klara av att utföra sina alldagliga
arbetsuppgifter. Varje cell behöver alla de sex näringsdelarna för att bibehålla hälsan. Utan denna vidd av
näringsämnen blir membranen i våra celler benägna att sönderfalla, bli bräckliga, utveckla hål (och läcka), och
upphöra att fungera på rätt sätt. Det är här som Double Helix Water i kombination med ett tillräckligt
näringsupptag blir viktigt. Cellerna är de viktiga element som utgör all vävnad och alla organ i vår kropp.
Hälsosamma och fungerande celler är stommen i återhämtning från sjukdomar och krämpor.

LÄK FRÅN INSIDAN UT
Double Helix Water i kombination med god näringstillförsel kan hjälpa till att lägga grunden för hälsosamma celler
och tillåta kroppen att återställa sig naturligt, bibehålla välmående och återfå vitaliteten i livet genom att ta itu med
skada, krämpor eller sjukdom från insidan ut och lokalisera problemet till dess grogrund.

HUR HÄNGER DNA OCH SJÄLVLÄKNING IHOP?
Nu tror jag att vi kan göra ett antagande och det är att även inom det västerländska
medicinska samfundet skulle man med samstämmighet säga att självläkning eller
riktig läkning sker till följd av information som lagras i vårt DNA. Vi läker, våra
kroppar mår bra, på grund av de instruktioner som hittas i vårt DNA.
Låt oss ta en närmare tit på det här. Till att börja med, vad är syftet med DNA? Med andra ord, vad har DNA,
gjort under all den tid sedan liv uppstod på jorden? Det här kan kännas som en stor fråga… men den är inte så
svår att besvara.
Från dess begynnelse har DNA haft ett syfte, en avsikt, en instruktion, och det är “överlevnad”. Det motiveras av
livets fortgående. Dess enda jobb eller aktivitet har varit att förse kroppen, organismen och cellen med
överlevnadsinstruktioner. Den har gjort ett bra jobb, håller du inte med? Jag är här; du är här; vi är alla här
eftersom den gjorde vad den var ämnad att göra.
Frågan är, hur har denna anmärkningsvärda, naturliga mekanismen, apparaten, teknologin eller vad vi nu vill
kalla den (vi pratar om DNA) hållit oss människor och övriga levande organismer vid liv under åtskilliga
millenium?
Svaret är återigen ganska enkelt; det förde goda anteckningar. Det höll koll på vad som genererade i framgånghur
det reparerade och replikerade sig självt.
I hur lång tid? De flesta forskarna skulle enas om att det handlar om någonstans runt 3,5 miljarder år. DNA:t inuti
dig, DNA:t inuti mig och DNA:t inuti varje levande organism på jorden har funnits i tre och en halv miljarder år och
det har lärt sig under hela den tiden. Det har inte varit dött och sedan pånyttfött. Det har snarare varit levande
under alla år som passerat.
Dessutom är DNA alltid levande när det ärvs genom generationer. Du fick ditt DNA från dina föräldrar (de levde)
och de fick sitt DNA från sina föräldrar (som också levde), processen återupprepar sig ända tillbaka till den första
mannen eller kvinnan, djuret eller encelliga organismen. Det har aldrig varit ett avbrott i denna kedja av liv. Om
det hade varit ett avbrott i den specifika evolutionära linjen skulle den organismen upphöra att existera; dess art
skulle utrotas. Naturen tolererar inte felsteg.

Information lagrad i DNA:t
Eftersom DNA:t varit vid liv ända sedan livet etablerades på jorden bör också vårt DNA vara ganska smart! Om vi
hade velat göra en uppskattning av hur information som lagras i bara en liten mikroskopisk DNA-sträng, vad
skulle vara en bra gissning? I datatermer skulle det vara runt 6 gigabyte.
För att ge dig en bättre jämförelse, om varje person på denna planet utgjorde en del information skulle
hela jordens befolkning vara lagrad i en enda liten DNA-sträng.
Hur lagras då denna information? För att förenkla det skulle man kunna säga att DNA har strukturerat
sig självt i linjer av “kod”, eller instruktioner som är en beskrivning av vår kropp och dess funktioner.
Vad menas då med det? Förklaringen från en medicinsk text skulle vara att DNA byggs upp av fyra
typer av kemiska komponenter som benämns “grunder” eller “byggstenar” av vårt DNA. Hur dessa
arrangeras eller hur de radar upp sig tillsammans bestäms av DNA-kod; dessa är vad som förser
instruktioner som vår kropp kan följa.
Men om man ser bortom detta finner vi ännu mindre beståndsdelar. En underliggande kod existerar
eftersom dessa baser eller byggstenar i sin tur består av något, elementära beståndsdelar, som
sammanhålls på grund av en liten laddning, en attraktion eller repulsion, ett plus eller minus. Det är nu
som vi lämnar biokemin och ger oss in i fysikens värld. Iochmed den här övergången från biokemi till
fysik får vi ökad kunskap kring hur människokroppen fungerar. Vi måste ta oss förbi det medicinska
fältet och kliva in i fysikfältet eftersom det är nödvändigt att se människokroppens funktion och
struktur på atomnivå.
Att se kroppen från ett kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt perspektiv gör en enorm skillnad.
Biologiska och kemiska system kan anses vara ganska komplexa medan DNA sett från ett fysikaliskt
perspektiv kan ses som en kedja av ställen där saker kan fästa eller inte- och att fästa eller inte fästaprincipen
utgör en enkel binär kod.
En binär kod är språket (eller “minnet”) som hittas i din dator. Koden baseras på två värden: en etta
eller en nolla, ett av eller ett på, ett plus eller ett minus. Morsekod med sina prickar och streck är ett
exempel på en binär kod.
Alltså är det en väldigt enkel mekanism under alla komplexa biologiska system med sina latinska
benämningar. Det började med DNA borta i ett vattenfyllt hav: där saker tog fäste i varandra eller ej.
Det är aningen tråkigt att säga att vi i vårt samhälle strävar efter att göra dessa saker så komplexa, för
sanningen är att du, jag, alla våra familjer och vänner, alla på jorden, praktiskt taget alla kroppar är
gjorda av små saker som antingen vill stöta ifrån eller följa med, attrahera eller repellera. Oavsett hur
många gamla professorer som talar latin med oss kommer det faktumet att bestå.
På den mest grundläggande nivån är sättet som kroppen fungerar superenkelt. Ja, det verkar
komplext; missförstå mig inte! Även om man förbiser alla komplicerade latinska beteckningar kommer
det fortfarande tillsynes att vara komplext; men det finns ett ett enkelt svar på varför det framstår på
det sättet.

Enkelt Komplext
Kvantitet beskrivs inom fysiken som ANTAL. Vad menas med det? Vid en given tidpunkt är det
miljarder om inte biljoner simpla processer som sker samtidigt. Därför är det lätt att man blir
överrumplad av ANTALET processer. Om du skulle titta ut genom din ytterdörr och se en vän skulle
du inte bli chockad eller överrumplad; men om du tittade ut genom samma dörr och såg en biljon
vänner…ja, du förstår.
Det är miljarder, ibland biojoner processer som sker samtidigt. De grundläggande funktionerna på den
minsta nivån är inte svårförståeliga; det är bara ett plus eller ett minus, ett fäste eller inget fäste. Det
verkar bara komplext på grund av det stora antalet processer som sker samtidigt.
När du väl förstår den principen är det dags att ta en titt på människokroppens funktion från ett nytt
perspektiv.
Inom fysiken känner vi till att de minsta av element fäster eller fäster inte. På samma sätt fungerar
också livets skeenden. Kom ihåg att du, jag och allt liv etablerades på ett enkelt vis i det där
vattenfyllda havet för en evighet sedan. Varje steg av vår evolution var en del av replikationen.
Samma sak gäller fortfarande, t.ex. när du blir sjuk och ditt DNA gör dig frisk igen så är det på grund
av att det kopierar framgångsrika handlingar från förr. Det replikerar ett mönster eller en kod som
finns tillgänglig i cellens inre, och plockar upp saker i cellen i vetskap om att det bygger upp eller
reproducerar en ny del av kroppskemin- t.ex. ett specifikt protein.
Det är en enkel replikationsprocess. Det är också just denna kod vi har pratat om! Kroppen
reproducerar sig själv på grund av platser där saker fäster. Det är den enkla replikationen baserat på
vad som är där och vad som fungerade en annan gång.
Om man ser på det här ämnet inom hälsa med den här kunskapen kan man bara komma fram till en
slutsats:
Vad som kommer in i kroppen skulle med hög sannolikhet kunna sluta upp med att fästa i den där nya
replikationen: den nya delen av kroppskemin som ämnas föras vidare med tiden och få katastrofala
följder. Felaktig replikation skulle kunna medföra effekter på din genetiska kod.

Linus Pauling
Den enda personen i historien som odelat har mottagit två Nobelpris är Linus Pauling. Han var
troligen antingen den mest eller en av de mest inflytelserika kemisterna som någonsin levt.
Pauling var väldigt rättfram angående sitt synsätt rörande vad som skulle tillämpas på kroppen, vilket
beskrivs i följande välkända citat:
“Allt inom behandling och förhindrande av kronisk sjukdom som inte är ortomolekylärt (naturligt för
människokroppen) kommer att fallera.”
Vidare hävdade han att oberoende av hur mycket pengar som satsas på en onaturlig substans i
försök att göra den till en möjlig lösning, är det förgäves, för trots allt, är du en tre miljarder år gammal
organism som är skapad av naturen.
De människogjorda kemikalierna som dykt upp de senaste åren passar inte in. Du varken skapades
eller utvecklades med dessa kemikalier, och det finns ingen information i någon del av hela ditt DNA
som säger hur kroppen ska hantera dem; ändå letar sig dessa nya kemikalier och toxiner in i din
kropp. HUR PÅVERKAR DETTA DITT DNA?

Låt oss introducera ett till begrepp: genuttryck. Vad är “genuttryck”?
Varje levande organism har gener och dessa avgör vilken typ av form något kommer att anta. Gener
är små stränga av kemikalier vilka fungerar som instruktionsmanualer för varje form av liv. De utgör
grunden till livets byggstenar.
Gener förmedlar via sin struktur en sorts kod vilken bestämmer vilken planta eller vilket djur den här
livsformen ska anta. Koden bestämmer varje del och funktion av en levande organism; färg, hud, päls
eller fjädrar, lång eller kort, tjock eller smal och så vidare. Gener styr en levande saks persona,
karaktärsdrag liksom de invärtes funktionerna som styr hälsan.
“Genuttryck” syftar till hur din genetiska kod dyker upp i din kropp. T.ex. om du har gröna ögon så är
detta genuttrycket den specifika genetiska koden för den ögonfärgen. Om en specifik gen misslyckas
med att uttrycka eller har förändrats så att den inte uttrycks korrekt kan detta resultera i skadligt
medicinskt tillstånd. Iochmed detta kan man dra slutsatsen att grunden till många medicinska tillstånd
eller sjukdom är att något gått fel i genuttrycket. DNA:t förser inte längre den information som krävs
för att skapa en hälsosam kropp.
Detta kanske låter som en förenkling men det är det faktiskt inte. Anledningen till att man blir sjuk när
man äter något giftigt beror på att man tillför kroppen partiklar som hindrar cellen från replikera
normalt. Andra komponenter än de naturliga byggstenarna tillförs vilket medför att generna skapar en
cell som inte kan bekämpa sjukdom eller förlorat någon annan funktion.
Den här principen har varit känd i tusentals år. Människor kanske inte kände till den exakta
mekanismen men de visste fortfarande att det var nödvändigt att konsumera välmående djur eller
plantor- hälsosam mat för att producera stark och hälsosam avkomma.
Nutida forskning indikerar på att stabila vattenansamlingar på något sätt underlättar för vissa
genuttryck. Detta tillåter kroppen eller cellen att nyttja information som införskaffats under miljontals
år, vilket gör att kroppen kan ta hand om sjukdom och hela sig själv. Det är de stabila
vattensamlingarna som helar dig; det är ditt DNA som utför de funktioner som det från första början
var ämnat att utföra.
Double Helix Water måste vara en av de mest naturliga produkterna som existerar (eller möjligen den
mest naturliga). Vi tror att vi har upptäckt en anna fas av vatten- en som vi är övertygade har funnits
sedan DNA skapades. Vi har ägnat år åt att bemästra hur man koncentrerar det. Vad vi i nuläget vet
är att vi tittar tillbaka på en partikel som är så liten och elementär för levande organismer att det
kanske är en byggsten för livet självt.

Forskning
Låt oss ta en titt på en del av historien bakom forskningen kring Double Helix Water. Double Helix
Water är resultatet av uppräckten av “stabila vattenansamlingar”. Forskare på D&Y Laboratories
påvisade existensen av mikroskopiska vattenpartiklar som stannade i fast form i rumstemperatur
genom att använda de mest avancerade mikroskopen som var tillgängliga vid tidpunkten. Vi pratar om
mikroskopisk nivå alltså osynligt för det mänskliga ögat eller ens ett vanligt mikroskop. Ett
atomkraftsmikroskop behövdes för att synliggöra deras existens.
Innan detta “visste alla” att vatten vid rumstemperatur (med få undantag) var i flytande form. Sunt
förnuft sa oss att det var omöjligt för vatten att vara fast såvida det inte blev till frusen is. Men detta är
inte vad bilderna visade oss. Även om stabila vattenansamlingars existens tidigare hade möjliggjorts i
teorin och förutspådd genom matematiska modeller fanns nu ett obestridligt bevis för dess existens.
Nästa steg var uppenbart, att ta mer bilder med atomkraftsmikroskopet för att se om vi kunde hitta fler
“stabila vattenansamlingar” så att vi kunde studera dessa på djupet för att bättre förstå vad det är vi
ser. Fler bilder togs och precis som vid alla stora upptäckter var såväl tur som slumpen på vår sida,
vårt nästa genomslag var ganska oväntat.
Oavsett om det var ren tur, ödet eller vetenskapsmännens ihärdighet fångades en bakterie på bild i en
av de bildserier som togs av de stabila vattenansamlingarna i vårt testvatten. Även om det inte är
något uppseendeväckande med bakterier var det något väldigt speciellt med hur de stabila
vattenansamlingarna uppförde sig runt bakterien. De överhopade den.
Den här bilden öppnade upp för fler frågeställningar än den besvarade men den gav också upphov till
ett avgränsat forskningsområde, har stabila vattenansamlingar någon potential inom hälsoområdet?
Trots allt utgörs ju människokroppen till största del av vatten.
Bild av bakterie omgiven av stabila vattenansamlingar. Den stora, avlånga massan i mitten av bilden är
bakteriekroppen och de små spetsliknande strukturerna är stabila vattenansamlingar som flockas runt och fäster
intill bakteriekroppen i Double Helix Water, vilket hindrar den från att tillväxa ytterligare. De stabila
vattenansamlingarna i den här bilden har faktiskt börjat bryta ner bakterien genom att punktera proteinhöljet som
omger bakterien. Detta i sin tur gör att bakteriens innehåll väller ut, vilket kan ses i bilden; nästan som när man
knäcker ett ägg- till slut dör bakterien. Den antibakteriella effekten som vattnet visats är uppseendeväckande.
Professor Benjamin Bonavid med Phd från den Mikrobiologiska fakulteten, Immunologi och
Molekylärgenetik vid UCLA, visades såväl prover som bilden på bakterien och han förbryllades över
upptäckten.
Han bestämde sig för att genomföra ett blindtest med Double Helix Water. Resultatet visade på en
positiv effekt gällande påverkan på immunförsvaret. Det blev tydligt att vi gjort ett genombrott inom
hälsoforskningsområdet och potentiellt fått ny förståelse för immunförsvarets arbete i
människokroppen. Ett vetenskapligt dokument som dokumenterar de runt 50-60 experimentella
försöken publicerades av the World scientific Publishing Company år 1998.
Dr. Bonavidas studie visade att stabila vattenansamlingar hade förmågan att sätta igång en
immunreaktion.
Efter att ha gjort våra första upptäckter om stabila vattenansamlingar lades forskandet inom området
på hyllan ett tag. Inget gjordes på flera års tid rörande hur stabila vattenansamlingar påverkar
immunförsvaret. Men år 2006 inkom en förfrågan från en affärspartners familjemedlem som hade
kännedom om en av de tidigare studierna.
Den här familjemedlemmen var svårt sjuk och kroppen hade inte svarat positivt på traditionell
behandling, hon låg på vårdhem och fick besked om att hon endast hade några månader kvar att
leva. Familjemedlemmen började dricka vattnet och började återhämta sig från sjukdomen inom fyra
månader.
Hon var den första av alla de människor som hamnat på bättringsvägen tack vare Double Helix
Water. Vi har sett hur folk återhämtat sig från sjukdom- alltifrån väsentlig förbättring till att totalt bli kvitt
symptom inom en stor bredd av sjukdomstillstånd. Alltifrån autismrelaterade diagnoser till en uppsjö
av autoimmuna tillstånd.
Med inspiration från Bonavidas studie från 1998 har forskare från D&Y Labroatories tillsammans med
hjärnkirugen och den medcinska forskaren Dr. Norman Shealy genomfört en liten klinisk prövning. Tio
friska försökspersoner tog ett första blodprov för att mäta immunförsvarets aktivitet (TNF-A, IL-1B,
IL-6, och IFN-Y, beteckningar är biologiska kemikalier som påverkar delar av immunförsvaret). Varje
försöksperson ombeddes sedan dricka vatten fyra gånger om dagen i 45 dagar som innehöll stabila
vattenansamlingar. Resultaten var imponerande; försökspersonerna som drack vattnet visade på
betydande ökning av Interferon-Y (interferoner är proteiner som triggar igång immunförsvaret) när de
45 dagarna passerat. Studien förblev opublicerad på grund av dess storlek, men i sin slusats skriver
Dr. Shealy:
“Vattnet kan ha förmågan att betydligt stärka immunförsvarets funktion i människokroppen. Större
studier bör göras med förslagsvis en bredare överblick över immunförsvarets funktion. Störning i
immunförsvarets funktion är till stor del vad som bidrar till en allergi, autoimmunsjukdom, cancer eller
ateroskleros och diabetes. Det är uppenbart att Immunförsvarets välmående är inblandat.”
2009 gjordes en stor studie gällande stabila vattenansamlingars direkta påverkan på
människokroppen. Denna påverkan demonstrerades genom att använda sig av infraröda bilder.
Underlaget för studien bestod av 78 volontärer som alla var över 45 år och skonade från akut
sjukdom. En infraröd bild togs på varje volontär, som sedan drack helt destillerat vatten. Tio minuter
senare togs en tredje bild. Temperaturförändringarna som uppmättes genom bilderna räknades sedan
ut. Hos alla 78 försökspersoner fann man att en stor temperaturskillnad hade uppmätts statistiskt sett.
Kroppsytans temperaturskillnader före och efter man drack Double Helix Water vittnar om att dessa
molekyler triggar en snabb fysiologisk reaktion i en människokropp.
Nästa stora forskningsstudie släpptes av the International Conference of Water and Health på
Cal-Tech år 2013 och publicerades i the Forum on Immuno-pathological Diseases and Therapeutics.
På konferensen deltog några av de mest framstående forskarna och professorerna från universitet
och forskningscentrum i hela världen.1
En del av papperen som publicerades innehåller följande:
Stable Water Clusters-Mediated Molecular Alterations in Human Melanoma Cell Lines, B. Bonavida & S. Baritaki.
Oncological Hyperthermia as an Adjuvant Treat- ment in Advanced Stages of Lung Cancer R. Hilu, F.
Martinez-Peñalver, & J. Martinez-Canca Case Study of Autistic Subjects with Stable Water Clusters in 267
Panama R. Velasquez, H. Chu, & S.Y. Lo
För att summera har vår forskning (plus en stor del anekdotisk data) visat att de stabila
vattensamlingarna med sina starkt elektriskt polära ger upphov till imponerande biologiska effekter för
personer som brukar dem dagligen.
Nyligen kombinerade vi stabila vattensamlingar med naturligt förekommande oljor för att skapa ett
topiskt medel. Våra preliminära resultat är hoppfulla. Efter att ha applicerat det topiska medlet efter
intensiv träning upplevde försökspersonerna minskad upplevd ömhet i musklerna. Vad gäller
solbränna visade det sig att stor smärtlindring kunde åstadkommas genom att applicera det topiska
medlet (eller bara vattnet) direkt på brännan, eller genom att förtära vattnet. Det ser ut att ha en slags
antiinflammatorisk effekt.
Några väldigt preliminära upptäckter indikerar på att dessa partiklar har en positiv effekt på åldrande
och hudläkning.
Exemplen ovan vittnar om är bredden av medicinska diagnoser där hälsotillståndet förbättras genom
brukande av Double Helix Water vilket indikerar på en väsentlig effekt på immunförsvar och läkning.
Även vi säger att Double Helix Water inte botar någonting, tror vi att det hjälper cellerna att återfå sin
ursprungliga funktion. “Botemedel” är ett resultat av att kroppens egna immunförsvar fungerar som
det är tänkt. Att ge kroppen den rätta näringen rensar bort skadliga substanser och får den att må bra.


1 Forum on Immunopathological Diseases and Therapeutics Volume 3 / Issue 3-4 2012
• BENJAMIN BONAVIDA, Department of Microbiology, Immunology & Molecular Genetics
• David Ge en, School of Medicine University of Californiaat Los Angeles
• M.ZOUHAIR ATASSI, Department of Biochemistry & Molecular Biology Baylor College of Medicine Houston, Texas
• Bharat B. Aggarwal, Department of Experimental Therapeutics The University of Texas.
• M.D.Anderson, Cancer Center Houston, TX
• Mitchell S. Cairo Department of Pediatrics-Blood & Marrow Transplantation New York – Presbyterian Hospital at Columbia University Medical Center • Paolo Casali,
Center for Immunology University of California
• Salem Chouaib, Institut National dela Santéet dela Recherche Médicale Institut Gustave Roussy France
• Mohamed R. Daha Leiden, University Medical Center Leiden, The Netherlands
• Thomas E erth, Department of Pharmaceutical Biology Institute of Pharmacy and Biochemistry University of Mainz Germany
• Sudhir Gupta, Departments of Medicine & Pathology and Microbiology & Molecular Genetics University of California
• Jean-François Jeannin, EPHE Laboratoire d’immunologieet immunothérapie des cancers Inserm Dijon, France
• Otto Martinez Maza, Departments of Obstetrics, Gynecology
• David Ge en, School of Medicine University of California
• E. Premkumar Reddy, Fels Institute for Cancer Research and Molecular Biology Temple University School of Medicine Philadelphia
• Demetrios A Spandidos, University of Crete Herkalion, Greece
• Kazuo Umezawa, Department of Applied Chemistry Keio University Yokohama, Japan

Se alla våra produkter, klicka här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *